Nieuwe update
November 2015

Let op: de contributies zijn gewijzigd

 

Eerste Neutrale Begrafenisvereniging Musselkanaal

met eigen uitvaart- en opbaarcentrum “De Musselborgh”

Adressen van alle bestuursleden:

  • H. Zoer, Runde 16, 9561 JS, Ter Apel, voorzitter
  • H. Leenders, Frans Halslaan 10, 9581 EW Musselkanaal, secretaris
  • M.N. Davinds, Rontgenstraat 16, 9561 RH, Ter Apel, Penningmeester
  • M. Boerhave-Barelds, Schoolstraat 154a, 9581 GJ, Musselkanaal

 

 

UITNODIGING

voor de

         ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de

EERSTE NEUTRALE BEGRAFENISVERENIGING

MUSSELKANAAL

op dinsdag 24 mei 2016

Aanvang 20.00 uur in de aula van het rouwcentrum “Musselborgh”aan de Floralaan 28 te Musselkanaal.

Agenda:

 

1. Opening door de voorzittter H. Zoer.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2015.
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
4. Jaarverslagen van resp. secretaris en penningmeester over 2015
     Verslagen liggen voor de leden ter inzage bij de secretaris en
     penningmeester en op de vergadering. 

5. Bestuursverkiezing:
    Voor de functie van secretaris is de heer Dhr. H. Leenders aftredend en
     herkiesbaar.
     Voor de bestuursfunctie van Dhr. V.d. Oosterkamp is nog geen kandidaat
     gevonden
6. Voorstellen van leden kunnen tot 4 dagen voor deze vergadering schriftelijk
    worden ingediend bij de secretaris. (Fr.Halslaan 10, 9581 EW Musselkanaal)

7. Voorstel uitvaartvoorzieningen 2017.
8. Rondvraag
9. Sluiting

            Namens het bestuur,
            H. Zoer                Voorzitter
            H. Leenders          Secretaris 


De ENBV zorgt voor haar leden als geen ander